Lista provisional e definitiva das obras admitidas na IV Mostra de Teatro Afeccionado Labarta Pose

27-02-2019

Mediante resolución da Alcaldía, acordouse aprobar o seguinte:

1º: Aprobar a relación provisional de grupos de teatro afeccionado e obras admitidas

2º: Elevar a definitiva a relación provisional anterior sen que transcurra o prazo de 5 días naturais xa que todas as solicitudes cumpren os requisitos establecidos nas bases.

3º: Dar conta da presente resolución ó Pleno da Corporación na primeira Sesión Ordinaria que éste celebre, en cumprimento co disposto no art. 43 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

 

Descargas

Compartir: