Lista provisional de admitidos e excluídos para a praza de Técnico/a de Turismo

25-05-2018

No día de hoxe, 25 de maio de 2018, resolvouse mediante Decreto da Alcaldía:

Primeiro: Aprobar a relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos da praza de
técnico/a de turismo


Segundo: Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de dez días hábiles, contados a partir da publicación desta Resolución no taboleiro de edictos, e na páxina web do concello, para emendar as faltas ou achegar os documentos preceptivos que motivasen a súa non admisión.


O ALCALDE
Manuel Muíño Espasandín

Descargas

Compartir: