Subvencións para empresas

01-02-2018

 

A Consellería de Economía, Emprego e Industria vén de publicar as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a dixitalización e modernización de empresas comerciais e artesanais, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

En concreto, considéranse gastos subvencionables: 
1. Implantación de solucións dixitais para a adaptación das empresas comerciais e artesanais ás novas tendencias do mercado. En concreto, considéranse gastos subvencionables:
  •  A implantación ou actualización de páxinas web comerciais e a mellora da imaxe en liña dirixidas á comercialización dos seus produtos. 
  • A loxística dixital a través do deseño e implantación dun packaging para a venda en liña adecuado ás características do produto e á imaxe e identidade da empresa comercial ou artesanal, dirixidas á mellora da comercialización e da imaxe.
  • Implantación de ferramentas de xestión: sistemas integrados para a planificación de recursos empresariais, comerciais e software adecuados ás necesidades da empresa. O investimento máximo subvencionable será de 3.000,00 € (IVE excluído). A porcentaxe de subvención será o 50 % do investimento máximo subvencionable.
  • Os servizos de xestión de redes sociais. A axuda consistirá nun tícket para a xestión de redes sociais, no marco do programa de Social Commerce que se desenvolverá en colaboración coa Federación Galega de Comercio, durante o ano 2018.
 
 2. Proxectos de modernización integral do local comercial incluídos nun proxecto de decoración e interiorismo. En concreto, considéranse gastos subvencionables: 
   
  • As obras de reforma e acondicionamento integral da superficie de exposición e venda do local comercial. 
  • Adquisición de moblaxe destinada á mellora da imaxe comercial e adquisición de equipamento especializado para a exposición do produto que sexa necesario para o desenvolvemento da actividade comercial e de uso exclusivo na superficie de exposición e venda.
  •  Actuacións de mellora da fachada exterior do local comercial e instalación de toldos, carteis, letreiros ou similares. Para o conxunto destas actuacións, o investimento máximo subvencionable será de 30.000,00 € (IVE excluído) e o investimento mínimo de 15.000,00 € (IVE excluído). A porcentaxe de subvención será o 50 % do investimento máximo subvencionable. O investimento máximo subvencionable ampliarase ata 2.000,00 € para atender os custos polos servizos profesionais de elaboración e redacción do proxecto de interiorismo e decoración, sempre que este non supere o 10 % do investimento total solicitado. 
Prazo de solicitude: Ata o 1 de marzo
Información e tramitación: Técnica local de Emprego do Concello de Zas (Número de teléfono: 981708303)
 
 
Por outra parte, tamén se veñen de publiacar as subvencións para proxectos de expansión comercial.
 
Considérase proxecto de expansión comercial a apertura dun novo establecemento comercial por comerciantes retallistas titulares de establecementos
comerciais situados na Comunidade Autónoma de Galicia que conten cun mínimo de dous anos de actividade comercial ininterrompida.
 
Os proxectos de expansión comercial poderanse basear no desenvolvemento do mesmo proxecto comercial, na especialización ou diversificación de produtos, na especialización de servizos ao cliente ou na especialización de novas tendencias emerxentes de consumo.
 
En todo caso, os proxectos deberán responder a unha idea comercial innovadora, nacal se reflicta a creación dun espazo comercial que ofreza ao consumidor unha experiencia
única de compra, a través dunha coidada selección, presentación e exhibición do produto dos servizos diferenciados que se ofrezan e da imaxe e deseño do local comercial, de tal
forma que todos eles en conxunto transmitan a diferenciación do establecemento comercial como o principal elemento de valor.
 
O proxecto de expansión comercial deberá incluír un compromiso de contratación de persoal de, polo menos, un/ha traballador/a por un período mínimo dun ano, no prazo de
seis meses contados a partir da data límite de xustificación da subvención.
 
Información e tramitación: Técnica local de Emprego do Concello de Zas (Número de teléfono: 981708303)
 

Ligazóns

Compartir: