Lista provisional auxiliar administrativo con carácter temporal no Departamento de Servizos Sociais.

08-07-2016

Apróbase a seguinte relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos na convocatoria para a cobertura dunha praza de auxiliar administrativo con carácter temporal no departamento de Servizos Sociais do Concello de Zas.

*Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de dez días hábiles, contados a partir da publicación desta Resolución no taboleiro de edictos para emendar as faltas ou achegar os documentos preceptivos que motivasen a súa non admisión.

Descargas

Novas relacionadas

Compartir: